Selskapsvedtekter

Vedtekter for Investinor AS, vedtatt 08.05.2019.

§ 1 Firma
Selskapets navn er Investinor AS.

§ 2 Forretningskommune
Selskapet skal ha forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet
Selskapets formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Selskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer. Selskapet kan foreta investeringer i form av aksjer eller ansvarlige lån.

Selskapet skal prioritere investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer.

Av den opprinnelige innskuddskapitalen skal NOK 500 000 000 forbeholdes investeringer i marin næringsvirksomhet.

Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen i tilfeller som er forenlig med formålet. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Det er også bevilget NOK 500 000 000 til selskapet som er forbeholdt investeringer i skog- og trenæringene og som innenfor disse næringene også kan investeres i modne, unoterte bedrifter.

Perspektivet på investeringene skal være langsiktig. Selskapet skal ha en avhendingsstrategi for bedriftene i porteføljen.

Selskapets aksjekapital i den enkelte porteføljebedrift forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Ved kapitalutvidelse i en porteføljebedrift skal selskapets andel av kapitalutvidelsen som hovedregel utgjøre maksimalt 49 prosent, men med mulighet for i unntakstilfeller å utgjøre inntil 70 prosent, forutsatt at risikoen i totalporteføljen ikke endres vesentlig.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 Aksjekapitalen
Selskapets aksjekapital er på NOK 1 650 000 000 fordelt på 165 000 aksjer, hver pålydende NOK 10 000.

§ 5 Styret
Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Selskapets signatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse
Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Trondheim eller i Oslo.