Ansvarlig investeringspraksis

Investinor skal være en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskapning og velfungerende kapitalmarkeder. Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) som danner grunnlaget for vår Policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis. Investinors tilnærming til ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skal bidra til å levere tilfredsstillende resultater med utgangspunkt i tre grunnleggende pilarer:

  • Langsiktig og bærekraftig avkastning: Ansvarlig forvaltning av Investinors forvaltningskapital skal bidra til langsiktig og bærekraftig avkastning til eier.
  • Samfunnsoppdrag: Gjennom investeringsaktiviteten kompletterer Investinor det norske markedet for venture- og ekspansjonskapital.
  • Etiske prinsipper for porteføljeselskaper: Investinors tilnærming til ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skal bidra til at porteføljeselskapene opererer i henhold til Investinors etiske standarder.

Policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skisserer hvilke krav Investinor stiller til egen organisasjon og ansatte, til våre porteføljeselskaper og til våre medinvestorer. Den kan leses i sin helhet her.

Et sentralt aspekt i policyen er at en vurdering av ESG-relaterte forhold alltid skal inngå i Investinors investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse.  Investinor gjennomfører årlig en ESG-undersøkelse blant porteføljeselskapene samt rapporterer på ESG-status internt og i porteføljen i egen ESG-rapport til Nærings- og fiskeridepartementet som publiseres på våre hjemmesider. Rapporten for 2018 kan leses her.

ESG-ARBEIDET I 2018

ESG-undersøkelsen i 2018 viste at ESG i økende grad implementeres som et verktøy for risikostyring i porteføljeselskapene. Samtlige selskaper i Investinors hovedportefølje hadde i 2018 etablert rutiner for ESG-rapportering til sine styrer. Det store flertallet av selskapene hadde innført etiske retningslinjer, og man erfarte også en økning i antall selskaper med rutiner for varsling og bakgrunnssjekk av partnere.

Investinor har også hatt fokus på å øke kvinneandelen i porteføljen med en ambisjon om at samtlige selskaper skal ha kvinner representert i både styre og ledelse innen tre år etter første investering.

– Det er svært gledelig å se konkrete resultater av teamets ESG-fokus i eierskapsutøvelsen. Tallene fra 2018 viste at blant selskapene i Investinors portefølje har 4 av 5 styrer kvinnelige styremedlemmer og halvparten kvinner i ledelsen. Dette var en positiv utvikling sammenlignet med 2017, samtidig som teamet erkjenner at vi fremdeles er et stykke unna vår målsetning, sier Birgitte Villmo, ansvarlig for ESG i investeringsteamet hos Investinor.