Ansvarlig investeringspraksis

1. Formål
Formålet med denne policyen er å sette rammene og de grunnleggende prinsippene for Investinors arbeid med ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis.

2. Eierskap og ansvar
Administrerende direktør er eier av denne policyen, og er dermed øverste ansvarlig for å sikre at prinsippene i policyen etterleves, og at denne er oppdatert og relevant.

Finansdirektør har ansvar for at policyen implementeres i Investinors strukturkapital og prosesser, samt for å sikre regelmessig oppdatering av policyen og iverksette tiltak for å skape intern bevissthet og forståelse av policyen.

Investeringsdirektører og investeringskomite er ansvarlig for at denne policyen etterleves og integreres i alle investeringsanalyser, beslutningsprosesser og aktive eierskapsutøvelse. Disse er også ansvarlige for å søke råd hos eksterne og interne eksperter når dette er relevant. Integrering av disse prinsippene skal skje under hensyn til Investinors mål om langsiktig og bærekraftig avkastning og samfunnsoppdrag.

3. Overordnet målsetting og tilnærming
Etterlevelse av relevante lover og regler er en selvfølge for Investinor. Investinors arbeid med ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis går imidlertid utover dette.  Dette fordi god avkastning på lang sikt anses å være avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.

Å integrere hensyn til miljø- og samfunnsmessige forhold, samt selskapsstyring (ESG) i alle våre alle våre investeringsanalyser, beslutningsprosesser og aktive eierskapsutøvelse er derfor strategisk viktig for Investinor.

4. Utgangspunkt for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis
Investinors tilnærming til ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skal bidra til å levere tilfredsstillende resultater med utgangspunkt i tre grunnleggende pilarer:

 • Langsiktig og bærekraftig avkastning: Ansvarlig forvaltning av Investinors forvaltningskapital skal bidra til langsiktig og bærekraftig avkastning til eier.
 • Samfunnsoppdrag: Gjennom investeringsaktiviteten, kompletterer Investinor det norske markedet for venture- og ekspansjonskapital.
 • Etiske prinsipper for porteføljeselskaper: Investinors tilnærming til ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skal også bidra til at porteføljeselskapene opererer i henhold til Investinors etiske standarder.

5. Langsiktig og bærekraftig avkastning:
Investinor er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Investinors tilnærming til ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis skal derfor understøtte det vi er forpliktet til gjennom disse prinsippene.

5.1   Investeringsbeslutninger:

I henhold til eiers krav om verdiskaping og langsiktig avkasting, og Prinsipp 1 i FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer om å «Innarbeide ESG-temaer (Environmental, Social and Governance) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser», skal Investinor:

 • integrere ESG-hensyn i investeringsanalyser og beslutningsprosesser der det er relevant
 • ha et langsiktig perspektiv på investeringer og derfor investere i bedrifter med en bærekraftig forretningsmodell
 • prioritere investeringer i sektorer som:
  • Ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser
  • Utnytter ny teknologi og kompetanse
  • Bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer

5.2 Aktiv eierskapsutøvelse:

I henhold til eiers krav om verdiskaping og langsiktig avkasting, og Prinsipp 2 i FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer om å «Være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse», og prinsipp 3 om å «Arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper Investinor er investert i», skal Investinor integrere ESG hensyn i sin aktive eierskapsutøvelse ved å:

 • bruke Investinors eierinnflytelse til å påvirke porteføljeselskapene slik at deres arbeid med bærekraft og samfunnsansvar blir best mulig i samsvar med Investinors krav
 • i dialog med selskapene sette fokus på håndtering av vesentlige risikoer og muligheter knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning, i tillegg til etterlevelse av FNs Global Compact, ILOs åtte kjernekonvensjoner, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

6. Samfunnsoppdrag

6.1 Markedskomplettering

I tillegg til å skape avkasting skal Investinor virke markedskompletterende. Investinor skal gjennom sin investeringsvirksomhet:

 • bidra til stabil likviditet i det norske kapitalmarkedet for ikke-børsnoterte vekstbedrifter
 • fremme kommersialisering av norsk innovasjon og entreprenørskap internasjonalt
 • bidra til lønnsomt, mangfoldig næringsliv og redusere oljeavhengighet
 • vare en kapitalmarkedsaktør med verdiskapende langsiktighet
 • utvikle det norske markedet for tidligfase PE-kapital

7. Etiske prinsipper for porteføljeselskaper
For Investinor er det en selvfølge at selskaper opererer i tråd med relevante lover, forskrifter, samt internasjonalt og nasjonalt anerkjente normer for forretningsadferd, menneskerettigheter, arbeidslivsforhold, miljøhensyn og korrupsjonsbekjempelse.

Våre etiske prinsipper bygger på FNs Global Compact, og vi forventer at våre selskaper som et minimum opererer i henhold til disse prinsippene. Investinor vil jobbe for etterlevelse gjennom aktiv eierskapsutøvelse.

Grove brudd kan få konsekvenser for Investinors vilje til å satse videre på selskapet. Dette vil være en siste utvei dersom selskapet ikke viser vilje eller evne til å etterleve de aktuelle prinsippene.

Investinor forventer at porteføljeselskaper etterlever prinsippene i FNs Global Compact og som et minimum:

 1. Støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
 2. Kontrollerer at selskapet ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
 3. Holder organisasjonsfriheten i hevd og sikrer at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
 4. Sikrer at alle former for tvangsarbeid avskaffes
 5. Sikrer at barnearbeid reelt avskaffes
 6. Sikrer at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
 7. Støtter en «føre var»-tilnærming til miljøutfordringer
 8. Tar initiativ til å fremme økt miljøansvar
 9. Oppmuntrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
 10. Bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

8. Samarbeid og åpenhet
I henhold til Prinsipp 4 i FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer om å: «Fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet» og  prinsipp 5 om å: «samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene», samt  prinsipp 6 om å: «rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene.» skal Investinor:

 • sette forventninger til arbeid med ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis blant Investinors medinvestorer
 • publisere en årlig ekstern rapport på hvordan målsettinger tilknyttet ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis ivaretas
 • utarbeide en årlig intern oppdatering på hvilke resultater Investinor har oppnådd på området

9. Våre forventninger til porteføljeselskapene

Investinors forståelse av porteføljebedrifters samfunnsansvar er tredelt:

1. Det er enhver bedrifts ansvar å være langsiktig økonomisk bærekraftig. Bedrifter skal over tid skape større verdier enn de forbruker.

2. Det er en selvfølge at bedrifter overholder lover og regler i de land og markeder de opererer i.

3. Ut over å overholde eksisterende lover og regler, bør bedrifter bidra til å skape en bedre verden ved å integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forholdet til sine omgivelser.

Investinor forventer at porteføljebedriftenes virksomhet er i samsvar med FNs Global Compact, ILOs åtte kjernekonvensjoner, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og andre anerkjente normer og prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsforhold, miljøhensyn og korrupsjonsbekjempelse.

Porteføljeselskapene bør identifisere, håndtere og rapportere om sine vesentlige samfunnsansvarsutfordringer.

Investinor erkjenner at det i enkelte markeder er høy risiko for å havne i konflikt med sentrale prinsipper for samfunnsansvar. I slike tilfeller kan det være bedre for berørte parter at selskapene opprettholder sin virksomhet og arbeider for å bedre forholdene, enn at selskapene trekker seg ut. Investinor forventer at porteføljebedriftene er åpne og forklarer hvordan de håndterer slike problemstillinger.

10. Forventninger til medinvestorer
Investinor forventer ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis fra sine medinvestorer. Det er også ønskelig at større/institusjonelle medinvestorer har retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet samt eierstyring og selskapsledelse.

Investinor forventer også at våre medinvestorer støtter opp om Investinors krav til porteføljeselskapenes arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Dette innebærer at medinvestoren også forventes å bruke sin eierinnflytelse til å påvirke selskapene slik at deres arbeid med bærekraft og samfunnsansvar blir best mulig i samsvar med Investinors krav.

11. Ifølge FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) skal Investinor:

1. Innarbeide ESG-temaer (Environmental, Social and Governance) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

2. Være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i eierskapsutøvelse.

3. Arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper Investinor er investert i.

4. Fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.

5. Samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.

6. Rapportere om sine aktiviteter og implementering av prinsippene.