Om oss

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Investinor investerer risikokapital i noen av de lovende bedriftene som har ambisjoner om å bli verdensledende.

Som medeier bidrar Investinor aktivt i disse bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

For å realisere avkastning på investeringene, selger Investinor seg ut av porteføljebedriftene når andre eiere er bedre egnet til å utvikle dem videre. Normalt skjer dette etter 3-7 år.

Investinor er kjent for å ha svært god strukturkapital. Vi er systematisk, ryddig og pålitelig som medinvestor og eier.

Investinor har hovedkontor i Trondheim. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA).

Verdier

Våre verdier skal drive oss frem mot vår visjon, gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen.

ETT LAG

 • Vi jobber sammen som ett lag og søker å få frem det beste i hver enkelt
 • Vi støtter hverandre i motgang og feirer sammen i medgang
 • Vi ser på våre porteføljeselskap og medinvestorer som en del av laget, og helt nødvendige for at vi skal nå våre mål

ANSVARLIG

 • Vi er forutsigbare, etterrettelige og holder det vi lover
 • Vi har evne og trygghet til å stå gjennom utfordrende tider
 • Vi har fokus på å skape verdier på en bærekraftig måte og å utøve et ansvarlig aktivt eierskap

NYSGJERRIG

 • Vi er lyttende og opptatt av å søke ny kunnskap
 • Vi er energiske og løsningsorienterte
 • Vi prøver å identifisere de rette spørsmålene og å lete etter muligheter der andre ser problemer

MODIG

 • Vi våger å gå nye veier og er ikke redde for å feile
 • Vi tør å stille de vanskelige spørsmålene
 • Vi agerer med integritet og kjemper for det vi tror på

Markedskomplettering

Investinor risikoavlaster private investorer og bidrar til å stabilisere likviditeten i kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter. Siden 2010 har over en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor.

Ved å investere i sektorer som ikke prioriteres av private aktører i markedet, bidrar Investinor til større mangfold i fremtidens norske eksportindustri. Vi gjør kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter bredere.

Investor tilfører også markedet langsiktighet og bidrar til å utvikle det norske kapitalmarkedet med kompetanse- og nettverksbygging.

Ansvarlig investeringspraksis

Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-temaer) i alle investeringer.

Investinor har innarbeidet ESG-temaer i sine investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i sin aktive eierskapsutøvelse.

Investinor har sluttet seg til FNs Global Compact og UN Principles for responsible investment.

Les mer om Investinors ESG-policy.

Avkastningskrav

I samsvar med Markedsinvestorprinsippet i EØS-avtalen investerer, eier og avhender Investinor på kommersielt grunnlag, og på samme vilkår som sammenlignbare private investorer.

Forvaltningen drives med sikte på å levere markedsmessig avkastning. Dette er en sentral forutsetning, ettersom statens kapitalinnskudd i selskapet er plassering av formue som skal forvaltes på kommersielt grunnlag, og som dermed ikke innebærer utgifter over statsbudsjettet eller avsetninger til tapsfond.

Investinor investerer i form av aksjer eller ansvarlige lån, og kan ta inntil 49 prosent av enhver emisjon, unntaksvis 70 prosent. Vår eierandel i porteføljebedriftene skal utgjøre maksimalt 49 prosent.

Eierskap og kapital under forvaltning

Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

De fire kategoriene som ligger til grunn for statens eierskap i ulike virksomheter er:

 1. Selskaper med forretningsmessige mål
 2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner
 3. Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål
 4. Selskaper med sektorpolitiske mål

I statens eierskapsberetning for 2013 er Investinor klassifisert som kategori 3-selskap, med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål».