Om oss

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Investinor AS er et investeringsselskap. På kommersielle vilkår skal Investinor bidra til økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for pre-såkorn, såkorn-, venture- og ekspansjonskapital.

Investinor investerer risikokapital i noen av de mest lovene selskapene i sitt marked ved bruk av forskjellige investeringsverktøy. Investinor kan gjøre direkteinvesteringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorninvesteringer i fond eller via matching. I tillegg har Investinor overtatt forvaltningsansvaret for pre-såkornfondet, såkornfondet og Ko-investeringsfondet i Nord Norge fra Innovasjon Norge.

Investeringsverktøyene er innrettet slik at Investinor enten investerer direkte i porteføljeselskapene og bidrar med kompetent og aktivt eierskap (bl.a. gjennom styreplass), eller indirekte hvor forvaltere eller private medinvestorer har hovedansvar for utvelgelse og oppfølging av investeringsobjektene.

Investinor er kjent for å ha svært god strukturkapital. Vi er systematiske, ryddige og pålitelige som medinvestor og eier.

Investinor har hovedkontor i Trondheim. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA).

Verdier

Våre verdier skal drive oss frem mot vår visjon, gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen.

ETT LAG

 • Vi jobber sammen som ett lag og søker å få frem det beste i hver enkelt
 • Vi støtter hverandre i motgang og feirer sammen i medgang
 • Vi ser på våre porteføljeselskap og medinvestorer som en del av laget, og helt nødvendige for at vi skal nå våre mål

ANSVARLIG

 • Vi er forutsigbare, etterrettelige og holder det vi lover
 • Vi har evne og trygghet til å stå gjennom utfordrende tider
 • Vi har fokus på å skape verdier på en bærekraftig måte og å utøve et ansvarlig aktivt eierskap

NYSGJERRIG

 • Vi er lyttende og opptatt av å søke ny kunnskap
 • Vi er energiske og løsningsorienterte
 • Vi prøver å identifisere de rette spørsmålene og å lete etter muligheter der andre ser problemer

MODIG

 • Vi våger å gå nye veier og er ikke redde for å feile
 • Vi tør å stille de vanskelige spørsmålene
 • Vi agerer med integritet og kjemper for det vi tror på

Markedskomplettering

Investinor risikoavlaster private investorer og bidrar til å stabilisere likviditeten i kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter. Siden 2010 har over en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor.

Ved å investere i sektorer som ikke prioriteres av private aktører i markedet, bidrar Investinor til større mangfold i fremtidens norske eksportindustri. Vi gjør kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter bredere.

Investor tilfører også markedet langsiktighet og bidrar til å utvikle det norske kapitalmarkedet med kompetanse- og nettverksbygging.

Ansvarlig investeringspraksis

Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-temaer) i alle investeringer.

Investinor har innarbeidet ESG-temaer i sine investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i sin aktive eierskapsutøvelse.

Investinor har sluttet seg til FNs Global Compact og UN Principles for responsible investment.

Les mer om Investinors ESG-policy.

Avkastningskrav

I samsvar med Markedsinvestorprinsippet i EØS-avtalen investerer, eier og avhender Investinor på kommersielt grunnlag, og på samme vilkår som sammenlignbare private investorer.

Forvaltningen drives med sikte på å levere markedsmessig avkastning. Dette er en sentral forutsetning, ettersom statens kapitalinnskudd i selskapet er plassering av formue som skal forvaltes på kommersielt grunnlag, og som dermed ikke innebærer utgifter over statsbudsjettet eller avsetninger til tapsfond.

Investinor investerer i form av aksjer eller ansvarlige lån, og kan ta inntil 49 prosent av enhver emisjon, unntaksvis 70 prosent i direkteinvesteringsmandatet. Vår eierandel i porteføljebedriftene/fondene skal utgjøre maksimalt 49 prosent.

Eierskap og kapital under forvaltning

Investinor forvalter 8 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

De fire kategoriene som ligger til grunn for statens eierskap i ulike virksomheter er:

 1. Selskaper med forretningsmessige mål
 2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner
 3. Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål
 4. Selskaper med sektorpolitiske mål

I statens eierskapsberetning for 2013 er Investinor klassifisert som kategori 3-selskap, med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål».