Investeringskriterier

Investinors plass i utviklingsløpet

Siden fortsetter under grafen

scroll ned

Klikk på grafen for mer info
Graf Graf

Hva slags selskap ser Investinor etter, og hva skal til for å få Investinor som eier?

Investinor er et konkurranseutsatt aksjeselskap som opererer på kommersielle vilkår, på samme måte som private aktører i kapitalmarkedet.

Investinors investeringskriterier, altså de vurderingene vi legger til grunn før Investinor beslutter å investere eller ikke investere i et selskap, er derfor tilnærmet identiske med det du vil møte hos andre sammenlignbare investorer i markedet.

Selskap som er interessante for Investinor vil typisk ha følgende kjennetegn:

 • Eiere og ansatte har som ambisjon at selskapet skal bli verdensledende i sitt marked
 • Det bidrar til norsk verdiskaping
 • Selskapet besitter unik teknologi og/eller forretningsmodell
 • Teknologisk risiko i selskapet er på et moderat nivå
 • Selskapet kan synliggjøre et realistisk scenario for avhending (exit)
 • Et sterkt og komplett team leder selskapet
 • Selskapets samlede behov for egenkapital i perioden fram til avhending bør være minimum noen titall millioner kroner, eller sagt på en annen måte: Kapitalbehovet må avspeile internasjonal satsing med en målsetting om å avhende selskapet (exit) i løpet av typisk 3-7 år.
 • Dagens eiere må være modne for å slippe til nye og aktive eiere

Disse kjennetegnene er som nevnt ikke unike for Investinor, du kan finne tilsvarende lister på hjemmesidene til andre, ledende venture- og ekspansjonsinvestorer i Norge og verden for øvrig.

Et annet forhold som Investinor legger vesentlig vekt på er selskapets evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG), samt utøvelse av god forretningsskikk.

Hvilke sektorer investerer Investinor i?

Investinor AS prioriterer noen sektorer, men dette betyr ikke at andre sektorer er utelukket eller uinteressante.

Vi prioriterer investeringer som kan skape konkurransedyktig avkastning

 • i sektorer der Norge har internasjonale komparative fortrinn
 • som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser
 • som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og kompetanse
 • som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer

Øremerking

Av den kapitalen Investinor forvalter (4,2 milliarder kroner) er 500 millioner kroner øremerket for investeringer marin næringsvirksomhet og 500 millioner er øremerket investeringer skogindustri. Den øremerkede kapitalen er underlagt akkurat de samme Investeringskriteriene som øvrig kapital Investinor forvalter.

Hva slags fase investerer Investinor i?

Investinor vil gjøre de aller fleste av sine førstegangsinvesteringer i selskap som er i tidlig vekstfase. I denne fasen har selskapene kommersiell omsetning, men de har fortsatt ikke positiv kontantstrøm.

Investinor skal også gjøre noen få, men større investeringer i selskap som er i ekspansjonsfase. Disse selskapene skaper positiv kontantstrøm, men trenger kapital for ekspandere videre, for eksempel geografisk eller inn i nye markedssegmenter med nye produkter.

Ønsker du mer informasjon om Investinors investeringskriterier, investeringsprosess eller annet; ta kontakt med investeringsteamet på epost:post@investinor.no

Andre muligheter for finansiering

Her finner du lenker til andre tidligfaseinvestorer, gründerfellesskap, inkubatorer og relevante organisasjoner:

Investinor klinkekuler
 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev