Pre-såkornmatching

Mandat

En pre-såkornmatcheinvestering innebærer at Investinor investerer direkte i enkeltselskaper i pre-såkornfasen sammen med aktive private investorer (f.eks. engleinvestorer), både norske og utenlandske, alene og i syndikater. Medinvestor skal være aktiv i oppfølgingen av selskapet. De enkelte investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag og være på samme kommersielle vilkår som andre private investorer (pari passu). Minst 30% av investeringen må foretas av en ny uavhengig privat investor eller et syndikat. Matching vil skje som investering i form av egenkapital eller konvertible lån. Investinor skal ikke eie mer enn 49% i et selskap og kan høyst ta 49% i de respektive finansieringsrundene. Den private andelen av transaksjonen skal utgjøre minst 51 %.

Investinor har hovedfokus på medinvestorer og selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Mandatet inneholder ingen sektorbegrensninger, men Investinor skal prioritere investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer.

Vurderingskriterier

 • Medinvestoren(e) investerer i selskaper som befinner seg i pre-såkornfasen
 • Medinvestoren(e) har sterk kompetanse innen aktuell sektor, erfaring med verdiskaping gjennom aktivt eierskap, har god finansieringsevne og et relevant nettverk
 • Medinvestoren(e) har erfaring med utøvelse av aktivt eierskap og investeringer typisk i størrelsesorden MNOK 1-6
 • Selskapet det investeres i har et stort markedspotensial, et kompetent team og fremtidsrettet teknologi og/eller forretningsmodell
 • Medinvestoren(e) og selskapet har vilje og evne til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG)
 • Investinor har hovedfokus på medinvestorer og selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Det eksisterer ingen sektorbegrensninger
 • Typisk investering fra Investinor vil være i størrelsesorden MNOK 1-2,5

Prosess

Det er ønskelig at investorpresentasjon blir sendt til Investinor på post@investinor.no.

 1. Oppfyller medinvestor og selskapet vurderingskriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte mellom medinvestor og Investinor for en initiell gjennomgang av investorpresentasjonen.
 2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir medinvestor invitert til en mer detaljert gjennomgang.
 3. Dersom medinvestor går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning.
 4. Innstilling behandles i Investinor som beslutter om Investinor skal matche den aktuelle investoren(e) i det aktuelle selskapet.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine investeringer. Investinor vil gjennom sine matche-investeringer bidra til å utvikle gode eiermiljøer for norske vekstselskap.

Investinor skal aktivt finne gode private matche-investorer som vi kan ko-investere med i attraktive selskaper. Det er ønskelig at det utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser. Videre er Investinor opptatt av at det utarbeides en omforent utviklingsplan for selskapet, og at det etableres gode rapporteringsrutiner og god oppfølging av investeringen.. Investinor legger vesentlig vekt på at både medinvestorer og selskap har vilje og evne til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Det er de private medinvestorene som skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene. Medinvestor og selskapet rapporterer i predefinerte rapporteringsmaler til Investinor. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis gjennom styrer eller mer aktiv oppfølging av selskapene.

 

 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev