Ko-investeringsfond for Nord-Norge

Mandat

Ko-investeringsfondet for Nord-Norge (KIFFINN) er et fond som investerer i selskaper i Nordland, Troms og Finnmark. Investinor har overtatt mandatet for og forvaltningen av fondet som ble opprettet av Innovasjon Norge på vegne av regjeringen. Fondet er innrettet slik at statlige penger investeres i selskaper sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Private investorer skal delta med minimum 50 % av investeringsbeløpene. Investinor forvalter fondet og godkjenner investorer på forhånd. De offentlige investeringene har en øvre ramme på MNOK 20. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med.

Vurderingskriterier

 • Selskapene skal være norske aksjeselskaper lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark. Fondets investeringer er åpent for investering i sektorer unntatt infrastruktur, gruvedrift, eiendomsforetak, bank, forsikring eller kredittforetak
 • Selskapene det investeres i må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg, og ha produkter og/eller tjenester med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial
 • Fondet investerer ikke i selskaper der investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver
 • Fondet skal være en passiv forvalter og skal godkjenne private investorer på forhånd
 • Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i porteføljeselskapet
 • Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet
 • Investorene må ha tilgang til kvalitetsprosjekter og kapital til å investere minimum MNOK 2,5 i en periode på inntil 10 år
 • Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, og det vil heller ikke bli gitt noen risikoavlastning eller utbetales honorar til investor

Prosess

Det er ønskelig at interesseskjema for prekvalifisering som aktiv investor og eventuelt investeringscase blir sendt til Investinor på post@investinor.no. Interessentskjema og nærmere informasjon finner du her.

 1. Oppfyller investor vurderingskriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte mellom investor og Investinor for en initiell gjennomgang av investorpresentasjonen.
 2. Dersom Investinor prekvalifiserer investor, kan investor presentere investeringscaset for Ko-investeringsfondet.
 3. Ønsker aktiv investor å gå videre med en investering etter en grundig gjennomgang og inviterer Ko-investeringsfondet med, vil Investinor vurdere hvilke investeringscase som tas videre til beslutning.
 4. Innstilling behandles i Ko-investeringsfondets styre som beslutter om det skal investeres sammen med investor.

Investinor som investor

Investinor har gjennom Ko-investeringsfondet for Nord-Norge som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine matche-investeringer. Investinor vil gjennom sine matche-investeringer bidra til å utvikle gode eiermiljøer for norske vekstselskap.

Investinor skal aktivt finne gode private matche-investorer som de kan ko-investere med i attraktive selskaper. Det skal utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser. Videre er Investinor opptatt av at det utarbeides en omforent utviklingsplan for selskapet, og at det etableres gode rapporteringsrutiner og god oppfølging av investeringen. Investinor legger vesentlig vekt på at både medinvestorer og selskap har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Investinor skal kvartalsvis motta rapport fra porteføljeselskapet og medinvestor. Det gjennomføres eiermøter med medinvestor og selskapet etter behov. Investinor kan ha et styremedlem eller en observatør i styret i porteføljeselskapet, eller et medlem i valgkomité.

 

 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev